Ensemble Punto It
Viale San Lazzaro, 52
36100 Vicenza - Italy
tel. 0039 0444-564740
fax. 0039 0444-285769
cell. 0039 349 7729250

skype